چشم انداز شرکت پویندگان کیش  :

مطرح شدن به عنوان یک نام شناخته شده ملی و جهانی از طریق برگزاری رویدادهای علمی ، تجاری و سرمایه گذاری ، خلق فرصت های جدید آموزش و سرمایه گذاری ، دست یابی به بازارهای بین المللی و به کارگیری امکانات و سرمایه ها